Wpisy otagowane ‘klasa’

Ruch na stronie z jQuery

wtorek, 15 Październik 2013

Nie będę pisał o tym, jak zwiększyć ruch na stronie w sensie ilości użytkowników odwiedzających serwis, tylko o wprowadzeniu ruchomych elementów reagujących na określone zachowania użytkownika. Skorzystam przy tym z dobrodziejstw JavaScriptu i biblioteki jQuery. Jeżeli nie znasz jQuery, przeczytaj Co mogę zrobić z jQuery?.

Efekt, którego realizację chcę tu przybliżyć, zaprezentowałem poniżej. Najedź myszą na kolejne grafiki. Dalej znajdziesz kolejne etapy jego realizacji.

Obraz 1.

Obraz 2.

Obraz 3.

Obraz 4.

Obraz 5.

Obraz 6.

Zaczniemy od kodu HTML:

<div id="photos">
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 1.</p></div>
 	<img src="img1.jpg" id="p1" />
</div>
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 2.</p></div>
 	<img src="img2.jpg" id="p2" />
</div>
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 3.</p></div>
 	<img src="img3.jpg" id="p3" />
</div>
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 4.</p></div>
 	<img src="img4.jpg" id="p4" />
</div>
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 5.</p></div>
 	<img src="img5.jpg" id="p5" />
</div>
<div class="photo">
 	<div class="text"><p>Obraz 6.</p></div>
 	<img src="img6.jpg" id="p6" />
</div>
</div>

Całość znajduje się w znacznikach div z identyfikatorem photos. W zależności od szerokości tego elementu w jednym wierszu znajdzie się większa lub mniejsza liczba grafik. Każda grafika składa się z dwóch części: górnej – widocznej od razu i dolnej – pokazującej się po najechaniu myszą. Do elementów img dodałem identyfikatory. Grafiki poprzedzone są opisami zawartymi w elementach div klasy text, a łącznie z grafiką w elementach div klasy photo. Te divy służą do ograniczenia widoczności grafik do połowy ich wysokości, co jest realizowane przez definicje styli CSS:

#photos
{
 	width: 750px;
 	margin: 20px auto;
}
.photo 
{
 	width: 350px;
 	height: 350px;
 	overflow: hidden;
 	display: inline-block;
 	position: relative;
}
img 
{
 	display: none;
 	position: relative;
 	top: 0px;
}
.text 
{
 	width: 100%;
 	height: 100px;
 	background: #fff;
 	position: absolute;
 	left: 0px;
 	bottom:-100px;
 	z-index: 100;
}

Div photos swoją szerokością ogranicza ilość grafik w wierszu. Klasa photo definiuje widoczny obszar dla każdego pliku graficznego do kwadratu o boku 350px. Właściwość overflow ustawiona na hidden ukrywa paski przewijania dla zawartości nie mieszczących się w zdefiniowanym obszarze, display: inline-block sprawia, że elementy tej klasy zachowują się na zewnątrz jak elementy liniowe (ustawiają się jeden za drugim), a wewnątrz są elementami blokowymi zachowującymi zdefiniowane wymiary. Pozycjonowanie relatywne pozwoli na użycie tych elementów jako odniesienia dla elementów zawartych wewnątrz nich. Elementy img początkowo nie są widoczne. Za ich pokazanie będzie odpowiedzialny odpowiedni kod jQuery. Pozycjonując te elementy będziemy mogli wpływać na ich wartość top liczoną względem zewnętrznego elementu pozycjonowanego relatywnie. Została nam jeszcze klasa text. Elementy tej klasy ze względu na to, że są mniejsze niż element nadrzędny są pozycjonowane absolutnie, czyli właściwość bottom odnosi się do dolnej krawędzi elementu nadrzędnego, a nie elementu klasy text. Ujemna wartość ukrywa tekst pod dolną krawędzią elementu klasy photo, a z-index z wartością 100 gwarantuje pojawianie się tekstu na, a nie pod grafiką.

Teraz ostatnia i najważniejsza część, czyli kod jQuery:

$(document).ready(function()
{
	$('#p1').fadeIn(1000);
 	$('#p2').delay(200).fadeIn(1000);
 	$('#p3').delay(400).fadeIn(1000);
 	$('#p4').delay(600).fadeIn(1000);
 	$('#p5').delay(800).fadeIn(1000);
 	$('#p6').delay(1000).fadeIn(1000);
 
 	$('.photo').mouseover(function()
 	{
 		if($('img',this).queue('fx').length==0)
		{
			$('img',this).animate({'top':'-350px'},500);
			$('div',this).delay(200).animate({'bottom':'0px'},800);
		}
 	});
 	$('.photo').mouseleave(function()
 	{
 		if($('img',this).queue('fx').length<2)
		{
			$('div',this).animate({'bottom':'-100px'},400);
			$('img',this).delay(200).animate({'top':'0px'},700);
		}
	});
});

Skrypt rozpoczynamy od pokazania kolejnych grafik z efektem fadeIn. Efekt dla każdego kolejnego obrazka odpala się z opóźnieniem 200 ms względem poprzedniego (funkcja delay() z argumentem o 200 wyższym od poprzedniego). Poniżej mamy obsługę dwóch zdarzeń: mouseover i mouseleave. W pierwszym przypadku mamy dwie animacje funkcją animate(). Najpierw przewijamy w górę grafikę, a potem tekst. Całość jest zawarta w instrukcji warunkowej, którą na razie pominę. Warto sprawdzić zachowanie skryptu bez instrukcji if przy jednym i drugim zdarzeniu. W mouseleave najpierw tekst wraca na miejsce początkowe (tuż pod dolną krawędź widocznego obszaru), a następnie grafika zjeżdża w dół.

Ponieważ w jQuery efekty animacji są kolejkowane, to wszystkie zdarzenia powodujące wywołanie animacji, będą dokładały te animacje do kolejki. Szybkie, kilkukrotne najechanie i opuszczenie kursorem myszy tej samej grafiki spowoduje utworzenie kolejki wielu efektów, które będą musiały być wykonane. Użytkownik nie będzie już nic robił, a obrazki będą się przesuwały w górę i w dół tyle razy, ile razy te efekty zostały wcześniej dodane do kolejki. Rozwiązaniem tego problemu jest kontrolowanie ilości efektów w kolejce, co umożliwia nam właściwość length obiektu queue. Właśnie tę funkcję realizują instrukcje warunkowe w obsłudze zdarzeń. W pierwszym przypadku nowe animacje będą dodane tylko w sytuacji gdy kolejka jest pusta. W drugim bierzemy pod uwagę fakt, że pierwsza faza może nie zostać zakończona, więc jeden efekt może jeszcze być obecny w kolejce.

Zaprezentowany w tym artykule przykład nie będzie działał poprawnie w przeglądarkach IE8 i wcześniejszych ze względu na użytą wartość display: inline-block, której wymienione przeglądarki nie obsługują. Jeżeli komuś zależy na tych przeglądarkach powinien wymienić display: inline-block na float: left. Możliwe, że będzie to wymagało dopracowania kilku innych szczegółów.MVC

środa, 17 Sierpień 2011

W niedalekiej przyszłości mam w planach zajęcie się tematami wzorców projektowych i frameworków. Z obydwoma tematami związany jest wzorzec MVC. Będący z jednej strony właśnie wzorcem, a z drugiej podstawowym elementem konstrukcji wielu frameworków w tym najpopularniejszych: Zend Framework, KohanaPHP czy Symfony.

Model-View-Controller czyli Model-Widok-Kontroler jest architektonicznym wzorcem projektowym. Wzorzec ten dzieli strukturę aplikacji na trzy części:

Model
Zazwyczaj składa się z modułów zajmujących się logiką aplikacji. To właśnie one są odpowiedzialne za przetwarzania danych. W klasach modelu znajdują się wszelkiego rodzaju operacje na bazie danych. Jeżeli w systemie znajdują się zapytania SQL, powinny być umieszczone właśnie w modelu.
Widok
Jest warstwą prezentacji danych. Umożliwia interakcje użytkownika z aplikacją.
Kontroler
Odbiera dane wejściowe od użytkownika i na ich podstawie wywołuje odpowiednie modele. Dane z modeli wysyła do odpowiednich widoków.

Poszczególne części tego wzorca powinny mieć wyłączność na pełnienie swoich funkcji, z czym niektórzy programiści mają problem. Umieszczanie fragmentów widoku czy zapytań SQL w kontrolerze nie powinno mieć miejsca. Niestety nawet niektóre frameworki sprzyjają takiemu przemieszaniu funkcji poszczególnych elementów wzorca MVC.

Choć wzorzec MVC jest głównie wykorzystywany w aplikacjach pisanych obiektowo, to w uproszczonej postaci został wykorzystany w kursie „Zawodowy Webmaster” do budowy portalu społecznościowego. Rolę kontrolera pełni tam plik index.php, modelu – funkcje.php, a widoku pliki szablonów.Programowanie obiektowe w PHP – lekcje 4 i 5.

poniedziałek, 15 Listopad 2010

Poniżej prezentuję kolejne fragmenty szkolenia Programowanie obiektowe w PHP. Jutro następna część, a za kilka dni pełne szkolenie znajdzie się w ofercie Serwan.pl.

Słowniczek

pole klasy / właściwość klasy
zmienna dowolnego typu zawarta w klasie. Polem klasy może być również tablica lub obiekt.
metoda
funkcja zawarta w klasie
konstruktor
Metoda klasy uruchamiana automatycznie podczas tworzenia obiektu danej klasy. Do konstruktora można przekazywać argumenty. Ten temat poruszam w lekcjach 6-8.
destruktor
Metoda klasy uruchamiana automatycznie podczas usuwania obiektu danej klasy. Do destruktora nie przekazuje się argumentów. Destruktor omawiany jest w lekcji 9.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Ostatnia instrukcja powyższego przykładu jest trochę dziwna. Do metody „metoda1″ obiektu „obiekt” jest przekazywane pole tego samego obiektu, chociaż byłoby ono dostępne wewnątrz klasy poprzez referencję $this. Przekazanie tej wartości jawnie na liście argumentów jest spowodowane tym, by można było do tej metody przekazywać również inne wartości np. pola innych obiektów, wyniki działania dowolnej funkcji zwracającej liczbę, lub jawnie konkretną wartość. Ten ostatni przypadek realizowany jest w przykładzie poniżej.

Oczywiście wszelkie komentarze są mile widziane.Programowanie obiektowe w PHP – lekcja 1.

piątek, 12 Listopad 2010

Poniżej prezentuję fragment szkolenia Programowanie obiektowe w PHP. Jutro kolejna część, a w przyszłym tygodniu pełne szkolenie znajdzie się w ofercie Serwan.pl.

Dla większej wygody można powiększyć nagranie klikając ikonkę w prawym dolnym rogu filmu. Klip wymaga wtyczki Adobe Flash Player.

Oczywiście wszelkie komentarze są mile widziane.