REGULAMIN SERWAN.PL

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SERWISIE INTERNETOWYM SERWAN.PL
-REGULAMIN-

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym serwan.pl, którego właścicielem jest: Sewastianowicz, Edyta Grabowska-Sewastianowicz z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Komisji Edukacji Narodowej 21/129, tel.kom.: 502-611-240, fax.: (22)3579029; email: biuro@sewastianowicz.pl

§ 2.

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Zamówienia – formularz, który wypełnia Klient podczas procesu zamawiania w Serwisie;
 2. Serwis (serwan.pl) – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.serwan.pl;
 3. Sewastianowicz – firma Sewastianowicz, Edyta Grabowska-Sewastianowicz
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Serwis skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
 6. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Serwisie;
 7. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 8. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay;
 9. Biuletyn – bezpłatna gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Serwis, w której zamieszczane są m.in.: użyteczne artykuły, szkolenia, porady, informacje na temat produktów, usług oraz promocji i konkursów;
 10. Strona produktowa – strona w Serwisie, na której przedstawione są informacje na temat produktu lub usługi;

II. Warunki realizacji zamówienia

§ 3.

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu http://www.serwan.pl; Klient po wypełnieniu Formularza Zamówienia, składa zamówienie, wskazując na produkt i/lub usługę, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „WYŚLIJ ”,a następnie wskazuje sposób płatności za zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów i usług z Serwisem serwan.pl
 3. W zamówieniu Klient wskazuje:
  • zamawiany produkt i/lub usługę;
  • adres, na jaki ma być dostarczone Zamówienie oraz adres i dane, na jakie ma zostać wystawiony rachunek. Mogą to być dwa różne adresy;
  • sposób płatności;
  • istnieje możliwość wpisania kodu rabatowego otrzymanego od serwan.pl
 4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany produkt i/lub usługa jest dostępna
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz błędów i zaniedbań ze strony Poczty Polskiej.
 6. Jeśli produkt lub usługa objęte zamówieniem Klienta nie będą dostępne w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Serwis wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Serwis otrzyma informację, że realizacja całkowita lub częściowa zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o jego anulowaniu.
 8. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Serwis zwróci Klientowi należność za produkt i/lub usługę, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych licząc od dnia anulowania zamówienia.

III. CENY PRODUKTÓW I USŁUG

§ 4.

 1. Serwis zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.serwan.pl i tu oferuje dostępne produkty i usługi, za pośrednictwem Internetu;
 2. Ceny na stronie Serwisu serwan.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  • są cenami brutto i podawane są w złotych polskich;
  • zawierają koszty przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Serwisu serwan.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta;
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.serwan.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności;
 5. Serwis serwan.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

IV. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

§ 5.

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu przygotowania zamówienia do wysłania do Klienta.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta serwan.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@serwan.pl
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą, bądź też zmiany danych na rachunku. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za produkt i/lub usługę została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

V. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 6.

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać: przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Serwis serwan.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;
 2. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Serwis serwan.pl potwierdzenia przez Podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności;
 3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Serwis.
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności w czasie, którego, Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

§ 7.

 1. Przy większości produktów czas wysłania zamówienia wynosi 48 godzin. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu zaakceptowania płatności do rozliczenia przez Dotpay do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.
 3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Serwis serwan.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

VII.WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI PRODUKTU/USŁUGI Z UMOWĄ)

§ 8.

 1. Serwis serwan.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;
 2. Warunkiem koniecznym, aby Serwis rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;
 3. W przypadku odesłania reklamacji na adres Sewastianowicz, Edyta Grabowska-Sewastianowicz, Al. Komisji Edukacji Narodowej 21/129, 02-797 Warszawa za pośrednictwem Poczty Polskiej Klient pokrywa koszty przesyłki.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Serwis serwan.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty zakupu.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROT PRODUTU

§ 9.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z Działem Obsługi Klienta wysyłając email na adres: biuro@sewastianowicz.pl; za wyjątkiem zamówień dokonywanych poza serwisem serwan.pl;
 2. Każdy zamówiony w Serwisie serwan.pl produkt za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audialnych, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.
 3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu, którego wzór Klient otrzymuje drogą e-mailową w odpowiedzi na zgłoszenie chęci zwrotu.
 4. Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, z zamówienia można dokonać po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres: Sewastianowicz, Edyta Grabowska-Sewastianowicz, Al. Komisji Edukacji Narodowej 21/129, 02-797 Warszawa w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;
 5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą Serwis
  • nie zwraca Klientowi kosztów przesyłki
  • przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Sewastianowicz, Edyta Grabowska-Sewastianowicz, Al. Komisji Edukacji Narodowej 21/129, 02-797 Warszawa;
  • nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem.
 6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

IX. BIULETYN „SEKRETY WEBMASTERÓW’

§ 10.

 1. Klient ma możliwość bezpłatnego zaprenumerowania biuletynu „Sekrety Webmasterów”
 2. Biuletyn jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Przed zaprenumerowaniem biuletynu należy zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://www.serwan.pl/index.php/polityka-prywatnosci
 3. Klient dokonując prenumeraty Biuletynu musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Serwis korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Biuletynu.

X. DANE OSOBOWE

§ 11.

 1. Wypełniając Forumularz Zamówienia w Serwisie serwan.pl Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówienia dokonywanego w Serwisie serwan.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Serwis serwan.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych Sewastianowicz;
 3. Dane osobowe zawarte w Formularzu Zamówienia przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

XI. ZASTRZEŻENIA TECHNICZNE

§ 12.

 1. Sewastianowicz nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Sewastianowicz nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Sewastianowicz, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu serwan.pl przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Sewastianowicz nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

XII. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

§ 13.

 1. Sewastianowicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta i koszt związany z połączenie Klienta z Serwisem jak też dostępem do produktów i usług. Sewastianowicz nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Serwisu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Klienta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 3. Sewastianowicz zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia. Jeśli przed przyjęciem zamówienia Klient zrealizował płatność na rzecz Sewastianowicz, płatność ta zostanie zwrócona w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia klienta o odmowie przyjęcia zamówienia.

§ 14.

 1. Sewastianowicz zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
 2. Sewastianowicz uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się szkoleń lub nie wcześniej niż 70 dni po ostatnim opłaceniu szkolenia oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klientów

§ 15.

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Serwisie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Sewastianowicz lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16.

 1. Produkty i usługi  prezentowane na stronach Serwisu serwan.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego
 2. Serwis serwan.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Serwisie serwan.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Serwisie serwan.pl
 4. Serwis serwan.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

§ 17.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Serwis serwan.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 21 czerwca 2010.
 4. Serwis serwan.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.serwan.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 5. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 18.

 1. Wszelkie spory z Sewastianowicz powstałe w związku z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sewastianowicz