2010-06-22 10:01:04

Wprowadzenie do ADODB

Biblioteka ADODB jest warstwą abstrakcyjną pośredniczącą w komunikacji z bazą danych. Dzięki niej aplikacja może być przenoszona między wieloma różnymi systemami baz danych. ADODB obsługuje MySQL, PostgreSQL, Oracle, Interbase, Microsoft SQL Server, Access, FoxPro, Sybase, ODBC i ADO. Ułatwione jest też wysyłanie i odbieranie danych z bazy z poziomu skryptu PHP.

Tworzenie obiektu i nawiązywanie połączenia

Połączenie z bazą za pomocą biblioteki ADODB wygląda następująco:

include("adodb5/adodb.inc.php");
$db = NewADOConnection('mysql');
$db->Connect("127.0.0.1", "root", "haslo", "mojabaza");

W pierwszej linijce włączamy do skryptu bibliotekę ADODB. Ścieżka do pliku adodb.inc.php może być nieco inna – ważne, by wskazywała na wspomniany wcześniej plik. W drugiej linijce tworzymy obiekt komunikacji z bazą danych. Funkcja NewADOConnection() w argumencie przyjmuje symbol bazy danych. Ostatnia linijka łączy obiekt $db z rzeczywistą bazą danych. Metoda Connect pobiera kolejno argumenty: adres bazy danych, nazwa użytkownik, hasło i nazwa bazy danych.

Pobieranie i aktualizacja danych – metoda Execute()

$rs = $db->Execute('SELECT * FROM uzytkownik');
$rs = $db->Execute("UPDATE uzytkownik SET imie=$imie WHERE id=45;");

W metodzie Execute możemy umieścić dowolne zapytanie SQL. Jeżeli będzie to zapytanie pobierające dane, dane będą dostępne w zmiennej $rs

Pobieranie danych i wyświetlanie danych z bazy – metody: GetRow(), GetAll(), GetOne()

Istnieje znacznie wygodniejszy sposób pobierania danych z bazy niż metoda Execute(). Są to metody: GetRow(), GetAll() i GetOne(). W tych metodach umieszczamy tylko zapytania SELECT.

$rs = $db->GetAll('SELECT * FROM user WHERE id<40');
$rs = $db->GetRow('SELECT * FROM user WHERE id=1');
$rs = $db->GetOne('SELECT login FROM user WHERE id=1');

Metoda GetAll() zwraca wiele rekordów – wszystkie będące wynikiem zapytania. Wynik zapisywany jest w tablicy dwuwymiarowej $rs. Elementami tablicy głównej są tablice z polami jednego rekordu pobranego z bazy danych.
Metoda GetRow() zwraca jeden rekord w postaci tablicy jednowymiarowej. Jeżeli zapytanie zwróci więcej danych, zapisany zostanie jedynie pierwszy rekord.
Metoda GetOne() zwraca pojedynczą wartość. Jeżeli zapytanie zwróci więcej danych, zwrócona zostanie jedynie wartość pierwszej kolumny z pierwszego rekordu wyniku zapytania.

Biblioteka ADODB jest dużym ułatwieniem dla każdego programisty. 3 z 6 stron tworzonych na szkoleniu Zawodowy Webmaster wykorzystują ją do wszelkich operacji na bazie danych. Oprócz opisanych powyżej możliwości na szkoleniu wykorzystywane są również złączenia, podzapytania i funkcje agregujące.

Tagi: , , , , , , ,

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.