Program szkolenia „Zawodowy Webmaster”

Serwer WWW

 1. Zasada działania serwera WWW
 2. Instalacja serwera.
 3. Protokół http

XHTML

 1. HTML, a XHTML.
 2. Struktura dokumentu HTML
 3. Informacje o stronie – znaczniki meta, link i title
 4. Treść strony – znaczniki p, a, br, img, span, h(x)
 5. Projektowanie układu logicznego strony – znaczniki div, ul, ol, li, table i inne

CSS

 1. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów
 2. Dołączanie plików ze stylami
 3. Manipulacja tekstem
 4. Selektor uniwersalny, selektory typu, klasy, potomka, dziecka, braci, atrybutu.
 5. Identyfikatory, pseudoklasy, grupowanie
 6. Boxmodel
 7. Ustalanie pozycji elementów
 8. Rozmiar i wygląd elementów

PHP

 1. Wprowadzenie do języka php
 2. Typy zmiennych
 3. Instrukcje echo, print i print_r
 4. Operatory arytmetyczne, przypisania, porównań i logiczne
 5. Funkcje rand(), abs(), round(), date(), time(), md5(), substr(), strpos(), strlen()
 6. Wysyłanie maili z poziomu php
 7. Tablice
 8. Funkcje array(), array_key_exists(), count(), in_array(), list(), explode() i sort()
 9. Tablice $_GET i $_POST
 10. Sesje
 11. Ciasteczka
 12. Instrukcje if, if{}else{}, if{}elseif{}else, oraz instrukcja switch
 13. Pętle for, foreach, while i do{}while
 14. Tworzenie funkcji
 15. Instrukcje include, include_once, require i require_once
 16. Operacje na plikach
 17. Operacje na katalogach
 18. Mod-rewrite
 19. Testowanie i wyszukiwanie błędów

Bazy danych

 1. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 2. Projektowanie i normalizacja struktury danych
 3. Obsługa bazy MySQL przez skrypt phpMyAdmin
 4. Wstawianie i usuwanie danych – instrukcje INSERT i DELETE
 5. Pobieranie danych – podstawy instrukcji SELECT, klauzule WHERE, LIKE
 6. Aktualizacja danych – instrukcja UPDATE
 7. Sortowanie – klauzula ORDER BY i Ograniczanie wyników – klauzula LIMIT
 8. Komunikacja z bazą z poziomu php

ADODB

 1. Wprowadzenie do ADODB
 2. Tworzenie obiektu i nawiązywanie połączenia
 3. Aktualizacja danych – metoda Execute
 4. Pobieranie danych i wyświetlanie danych z bazy – metody: GetRow, GetAll, GetOne
 5. Złączenia
 6. Podzapytania
 7. Funkcje agregujące

Formularze

 1. Tworzenie formularzy i wysyłanie danych
 2. Kontrolki formularzy
 3. Filtrowanie danych
 4. Walidacja formularzy

Bezpieczeństwo

 1. Podstawowe zabezpieczenia aplikacji
 2. Ataki SQL Injection
 3. Ataki XSS/CSRF
 4. Upload niebezpiecznych plików na serwer

JavaScript/jQuery

 1. Wprowadzenie do języka JavaScript
 2. Instalacja jQuery.
 3. Selektory
 4. Atrybuty
 5. Zdarzenia
 6. Efekty
 7. Manipulowanie CSS
 8. Ajax

System szablonów Smarty

 1. Wprowadzenie do systemu szablonów Smarty
 2. Instalacja
 3. Przekazywanie i wyświetlanie zmiennych oraz tablic w szablonie
 4. Dolączanie plików
 5. Instrukcje warunkowe
 6. Pętle

Umieszczanie aplikacji w Internecie

 1. Umieszczanie aplikacji w Internecie – uzyskanie konta u dostawcy
 2. Kopiowani plików na serwer przez połączenie FTP
 3. Zakładanie bazy danych
 4. Testowanie aplikacji

Jeżeli jesteś zdecydowany, zapisz się teraz.

Jeśli potrzebujesz upewnić się w swojej dobrej decyzji, wróć do oferty.